KYRIE ELEISON

Kyrie eleison. 
 
Nagy hatalmú Isten, könyörülj e népen! 
Uram, irgalmazz, minekünk! 
 
Christe eleison. 
 
Ádám Atyánk vétkét, te mostad le szennyét, 
Krisztus, kegyelmezz minekünk! 
 
Kyrie eleison. 
 
Mit a bűn hajdan elveszte, szent Fiad nékünk megnyerte.
 Uram, irgalmazz minekünk!
 
VIDEÓ

 
Forrás ~ Internet


Ó MÁRIA ISTEN ANYJA

Ó Mária, Isten anyja, énnekem is jó Anyám Szívemnek
szent lángbuzgalma dicsér későn és korán.
Bánatomban, örömömben, jó-balsorsban csak ezt zengem:
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária!

Hajnalkeltén ha megkondul magas tornyon a harang.
Mintha szózat szállna égből, imára kelt fel e hang.
Megköszöntlek, Szép, Szűz Hajnal, ezt rebegem az angyallal:
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária!

Ha délre száll az aranynap, szól a harang újólag.
Érzelmeim Hozzád vonnak, ismét Téged áldalak.
Áhítattal, csendben halkan ezt rebegem az angyallal:
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária!

Ha felkel az est csillaga, munkámat bevégezem.
Istenemnek hálát adva feléd tárul két kezem.
Az estéli harangszóra, indul nyelvem e szép szóra.
Üdvözlégy Szűz Mária,üdvözlégy Szűz Mária!

Hű gyermeked leszek mindig, ígérem ezt Szűzanyám.
Ó el ne hagyj engem soha, oltalmazó Pátrónám!
Benned bízva, Téged áldva, csak e szó jön az ajkamra;
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária!

Áldott vagy Ég választottja az Úr vagyon teveled,
Szent, és áldott aki adta szeplőtelen szűz lélek
Ó hallgass meg kérlek engem, 
Valahányszor, csak ezt zengem
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária

Ó Mária, Isten anyja, énnekem is jó Anyám Szívemnek
szent lángbuzgalma dicsér későn és korán.
Végórámban állj mellettem, hogy akkor is ezt zenghessem:
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária!

VIDEÓ 
 
 
Forrás ~ Internet


TEMPLOM CSENDES MÉLYÉN

Templom csöndes mélyén, oltár-rejteken,
Hófehéren Jézus titkon ott pihen.
Körülötte éj van, egyedül virraszt:
Mint az égi harmat, hull a szent malaszt.

Fénye általjárja a hideg falat,
Szürke utca mentén titkosan halad.
Pillantása áthat minden zárakon:
Fennvirrasztva jár az alvó falvakon.

Látja dúsak házát, kunyhóban szegényt,
Szétsugároz vigaszt, enyhülést, reményt.
Tekintete balzsam, ha a szív sebes:
A magános éjben szíveket keres.

Látja aki árva, aki elhagyott,
Börtönében látja a szegény rabot.
S ha a fáradt ember kínban elmerül:
Azt susogja néki: 'Nem vagy egyedül!'

VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet

 
 
JÖJJ, SZENTLÉLEK ÚRISTEN

Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet,
Oszd ki égi kincsedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Jöjj el, lelki vígaszunk,
Testi, lelki támaszunk,
Érezzük bőségedet,
Érezzük bőségedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Fáradságban nyugalmunk,
Hévben hűvös árnyékunk,
Sírásunkban örömünk,
Sírásunkban örömünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Ó dicső nap, híveid
Sötétséges szíveit
Világítsd be, légy velünk,
Világítsd be, légy velünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Add, Uram, a híveknek,
Benned bízó népeknek
Hétszeres kegyelmedet,
Hétszeres kegyelmedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Esdve kérünk, ó engedd,
Hogy elnyerjük a mennyet,
S megláthassuk színedet,
Megláthassuk színedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!
 
VIDEÓ

 
Forrás ~ Internet


VÍZKERESZTI HIMNUSZ

Gonosz Heródes, mit remegsz
Krisztus jöttére irigyen?
Mulandó jót el nem ragad,
ki nem múló jót osztogat.

Vonulnak már a mágusok,
amerre jelzi csillaguk,
a Fényt fény által keresik,
Istennek szólnak kincseik.

A tiszta víznek habjai
az égi Bárányt fürdetik,
a bűnt, mely őt nem illeti
- lelkünk lemosva - elveszi.

Emitt hatalma új jele:
piroslik korsók friss vize,
parancsszavára bor folyik,
a víz mivoltja változik.

Ki nemzeteknek megjelensz,
dicsérünk téged, Jézusunk,
Atya s Szentlélek, áldva légy
most és örökre szüntelen. Amen.

VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet


KRISZTUS KIRÁLY A PORBA HULLVA

Krisztus király a porba hullva,
Imádva áld a por fia,
Ó sírva, árván semmisülten,
Karját feléd kell tárnia.
Krisztus Király öt szent sebedbe
Helyezzük sebzett életünk,
Ó égi béke nagy Királya,
Szent békességet adj nekünk.
Krisztus Király csak egy a vágyunk,
Te benned élni s általad.
Hogy minden nyelv csak Téged áldjon
Az égen, földön s föld alatt.
 
VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet

 
Ó ÁLDOTT SZŰZANYA

 Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,
Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága!
Bűnösöknek kegyes szószólója!
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak királyné asszonya!

Hajtsd hozzánk, ó, Anyánk, angyali orcádat,
Áldott szent Fiadat érettünk imádjad!
Hogy láthassuk mennyben szent Atyánkat:
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak királyné asszonya!

Mily boldogok azok, kik Téged dicsérnek,
Tiszta szívből Néked vígan énekelnek.
Szent Fiadnál azok kedvet lelnek:
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak királyné asszonya!

VIDEÓ


Forrás ~ Internet

 

TE VAGY FÖLDI ÉLTÜNK VEZÉR CSILLAGA

Te vagy földi éltünk
Vezércsillaga,
Édes reménységünk,
Kegyes Szűzanya.
Téged rendelt jó Anyánknak
Az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve,
Ó, Szűz Mária!

Te hajnalcsillag vagy
Éltünk hajnalán,
Hogy kövessünk annak
Egész folyamán.
Téged rendelt...


Te reménycsillag vagy
Éltünk tengerén,
Átragyogsz minden bú
És baj fellegén.
Téged rendelt...


Te mint reménycsillag
Mosolyogsz felénk,
Ha tűrve s Istenben
Bízva szenvedénk.
Téged rendelt...


És ha elközelget
Éltünk alkonya,
Te vagy vigaszteljes
Esti csillaga.
Téged rendelt...


VIDEÓ - Mátraverebély-Szentkúti Kegyhelyről

https://www.youtube.com/watch?v=hwt8mBCI5ng

Forrás ~ Internet


IMÁDLAK NAGY ISTENSÉG

Imádlak, nagy Istenség,
Test s vér, titkos, mély Szentség,
Leborulva.
Itt vagy, Isten- s emberség,
Véghetetlen nagy Fölség!
Föláldozva.

Üdvözlégy, örök Manna,
Ennél többet ki adna!
Nincs mód benne;
Ez az égi nagy jóság,
A teljes Szentháromság
Nagy kegyelme.


Szent testével így táplál,
Hogy ne ártson a halál.
Mily kegyesség!
Szent vérével harmatoz,
Így szelídít magához
Ez Istenség.


Szállj be hozzám, szent Kenyér,
Jöjj, ártatlan, drága Vér,
Szánd lelkemet!
Bár hajlékom nem méltó,
Elég Tőled csak egy szó;
Vedd szívemet.


Soha többé nem vétek,
Jézusom, már megtérek,
Légy kegyelmes!
Fogadom leborulva,
Sűrű könnyem hullatva,
Ó, meg ne vess!


VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=KurX_upA51Y

Forrás ~ Internet

 
BOLDOGASSZONY ÉDES

1. Boldogasszony, édes,
Hozzád esd ma néped:
Veszni indult lelkét
Hogy te mentenéd meg,
Édes Szűzanyánk! 

2. Dicséretét zengjék
Egyszülött Fiadnak,
Kik az égben laknak
S kik a földön élnek,
Édes Szűzanyánk! 


3. Szent Fiad igéit
Hogy megtartsa néped,
Égi fényességet
Eszközölj ki nékünk:
Édes Szűzanyánk! 


4. Hisszük, hogy a lelked
Kegyelemmel ékes
És Fiad Szívéhez
Általad jutunk el,
Édes Szűzanyánk! 


5. Fölajánljuk Néked
Szenvedéseinket:
Végy szívedbe minket
S mutass meg az Urnák,
Édes Szűzanyánk! 


6. Szent az Isten, szent, szent!
Égiek kiáltják, Földiek így áldják
Szent Fiad hatalmát,
Édes Szűzanyánk! 


VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=sK0Cfohlzis

Forrás ~ Internet

 
 
Ó DICSŐSÉGES ASSZONYSÁG
 
Ó dicsőséges asszonyság,
Nap szépen fénylő tisztaság,
Kit illet mennyben boldogság
És égben, földön méltóság.

Életünk Éva elveszté,
Te szent Szülötted megszerzé,
Siralmainkat elvevé
És boldogságunk megnyeré.

 
 Égi királynak szent Anyja,
Világosságnak ajtaja,
Kiben az élet szép napja
Magát miránk kiárasztja.
 
VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet


ÜDVÖZLÉGY OLTÁRISZENTSÉG

Üdvözlégy, Oltáriszentség!
Csodálatos, szent Istenség!
Téged szívemből imádlak,
Oltárodnak trónján áldlak:
Üdvözlégy, szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

Ha szenteknek nagy szívével,
Angyaloknak lángnyelvével
Köszönthetne minden lélek,
Méltón úgy sem dícsérnének.
Üdvözlégy, szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

Öntsd szívembe olajodat,
Égesd benne világodat;
Nagy Szentség! ó, térj be hozzám,
Mert szívem csak Téged kíván.
Üdvözlégy, szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

Életemnek végóráján
Hogy ne ejtsen meg a Sátán,
Te légy erős én gyámolom,
Mert csak nálad az oltalom.
Üdvözlégy, szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 
 
VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet


SZENT BONAVENTÚRA HIMNUSZA SZENT ANTALHOZ

1263. április 13-án felnyitották Szent Antal sírját. A jelenlévők legnagyobb megdöbbenésére a szent nyelvét teljesen épen találták. Szent Bonaventura, aki jelen volt ennél az eseménynél, a csodától lenyűgözve ekkor írta meg ezt a himnuszt:

Csodákat kik látni vágytok,
Ó, jöjjetek Szent Antalhoz,
Fekélyt, nyomort, vétket, halált,
Sátánt, elűz, gyógyulást hoz.

Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

Veszély tűnik, szükség múlik,
Páduában azt hirdetik,
Azt beszélik, kik érezték
Szent Antalnak jó tetteit.

Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

Dicsőséget zengünk neked,
Atya, Fiú és Szentlélek!
Szentháromság egy Istennek
Áldás legyen és dicséret!

Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

VIDEÓ

 https://www.youtube.com/watch?v=xhX9jd8HfPI

Forrás ~ InternetDICSŐ SZENT ANTAL ISTEN KEDVELTJE

Dicső Szent Antal, Isten kedveltje,
Ki a mennyekben tündökölsz fent!
Liliom-tiszta, kinek karjába'
A kisded Jézus édesen pihent.

Te csodatevő, ki száz bajunkban
Érezteted szent segélyedet:
Szívünkből áldunk, általad várunk
Az Úr Istentől dús kegyelmet.

Dicső Szent Antal, gyöngék védelme,
Ki megtalálod, mi elveszett!
Szívünknek oda a tisztasága,
S így Urunkhoz jutni nem lehet.

Elvesztettük az utat a mennybe:
Ha nem segítesz, mi lesz velünk?
Esengve kérünk, hogy jöjj mivélünk,
S mutasd a biztos utat nekünk!

VIDEÓ


Forrás ~ Internet

AZ ÚRISTENT MAGASZTALOM

Az Úristent magasztalom,
jóvoltáról gondolkodom,
irgalmához folyamodom,
mert meghallgat, azt jól tudom.

Csodálatos tetteiről,
szabadító erejéről,
emlékezem jóvoltáról,
bizodalmat veszek abból.

Mert ő erős hatalommal,
dicsőséges szent jobbjával
az ő népét megmentette,
fogságából kivezette.

Úgy vezette szent Egyházát,
mint jó pásztor kedves nyáját,
ételéről gondoskodott,
utat neki ő mutatott

Hálát adjunk az Istenek,
Atya, Fiú, Szentléleknek,
három személy Fölségének,
egymivoltú Istenségnek

VIDEÓ


Forrás ~ Internet